Kontaktujte nás

Ako Ministerstvu financií SR pomáhame zefektívňovať prácu jednotlivých oddelení, prinášať transparentnú a bezpečnú komunikáciu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ako Ministerstvu financií SR pomáhame zefektívňovať prácu jednotlivých oddelení, prinášať transparentnú a bezpečnú komunikáciu

Aplikované riešenia
Portálové riešenia
Webové aplikácie

Informácie o zákazníkovi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. MF SR je organizáciou, ktorej tím profesionálnych zamestnancov v súlade so zadefinovanými hodnotami organizácie zabezpečuje kvalitné napĺňanie poslania organizácie a programového vyhlásenia vlády SR. Ministerstvo s našou spoločnosťou spolupracuje od roku 2005.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

IS SEMP je komplexným riešením na správu a monitorovanie minimálnej a štátnej pomoci. Jeho implementáciou sme verejnosti sprístupnili informácie o poskytovanej pomoci prostredníctvom webového portálu, vďaka čomu sú zainteresované osoby v reálnom čase informované o priebehu jej poskytovania. Riešenie zároveň zvyšuje efektívnosť kontrolných mechanizmov nad celým procesom.

Nasadením informačného systému pre Ministerstvo financií SR (MF SR) sme okrem iného zabezpečili aj:

  • zníženie chybovosti vo výkazoch pri čerpaní pomoci;
  • zefektívnenie práce štátnych zamestnancov;
  • zautomatizovanie niektorých doposiaľ manuálne vykonávaných aktivít (napr. sledovanie stropu minimálnej pomoci a jeho manuálne spracovávanie);
  • úsporu nákladov na spracovanie žiadostí o poskytnutej pomoci;
  • celkový prehľad o čerpanej pomoci a aktivitách vďaka možnosti reportingu;
  • migráciu existujúcich dát do novovytvoreného systému SEMP a jeho integráciu s inými systémami.

Vďaka nami dodanému systému dokázalo MF SR splniť legislatívne požiadavky, kedy je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete. Projekt sme dodali v marci 2014.

Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPRSVaR) mali každý mesiac povinnosť manuálne zaznamenávať vyše 1 000 záznamov o príjemcoch a jednotlivých prípadoch poskytnutej pomoci do vlastného informačného systému. Túto istú povinnosť však mali aj voči MF SR, kedy bolo potrebné zaznačovať tie isté informácie aj do systému na monitorovanie štátnej a minimálnej pomoci.

  • S cieľom odbremeniť pracovníkov od duplicitného manuálneho zadávania dát do oboch systémov a súčasne zvýšiť kvalitu a dostupnosť údajov sa MF SR rozhodlo automatizovane prepojiť informačný systém IS SEMP so systémom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).
  • Ako centrálny komunikačný bod verejnej správy je CSRÚ integrovaná naprieč ostatnými štátnymi informačnými systémami. Všetky údaje, ktoré sa zadávajú do systému používaného zamestnancami ÚPSVaR, sú vďaka systémovej integrácii automaticky ukladané aj do IS SEMP.
  • Riešenie prispieva k vyššej kvalite dát, ich konsolidácii a kontextovému prepojeniu. Rovnako odbremenilo zamestnancov ÚPSVaR od nadbytočnej administratívnej záťaže eliminovaním potreby duplicitného zaznamenávania údajov.

Riešenie je postavené na platforme MS Dynamics CRM s prezentačnou časťou integrovanou do známeho prostredia intranetu. Riešenie umožňuje jednoduché zadávanie požiadaviek, sledovanie histórie požiadaviek, personalizovaný zoznam požiadaviek, napr. na IT, výkon služieb, osobný úrad a iné. Súčasťou riešenia je aj poskytovanie znalostnej databázy pre odbúranie prácnosti jednotlivých oddelení. Začiatok projektu: december 2009.

Aplikácia slúži a vytvára priestor na správu jednotlivých odborných pracovných skupín. Je to jednotný pracovný nástroj pre pracovné skupiny, kde nájdu ich členovia informácie o aktuálnych plánoch, úlohách a novinkách v rámci skupiny. Aplikácia taktiež sprístupňuje kontaktné údaje v rámci skupiny, aktuálne udalosti a aktuálne dokumenty. Súčasťou systému sú rôzne prehľady a kalendáre vrátane DMS na správu dokumentov. Začiatok projektu: december 2009.

Riešenie na správu softvérových licencií je centralizovaným systémom pre organizácie štátnej správy, ktoré uľahčuje zber požiadaviek a následnú tvorbu rozpočtov týchto inštitúcií. Riešenie zastrešené Ministerstvo financií SR (MF SR) sa skladá z dvoch častí – z frontendového portálu na evidenciu licencií a backendovej aplikácie. Využitím efektívneho systému centralizovaného zberu požiadaviek v rámci celej štátnej správy na Slovensku tak MF SR dosiahlo zefektívnenie procesu nahlasovania počtu softvérových licencií a následnej tvorby rozpočtu inštitúcií pre ďalšie roky. Začiatok projektu: apríl 2009.

Internetová stránka umožňuje prehľadne štruktúrovať informačné posolstvá a diverzifikovať zodpovednosť za obsah. Rovnako prináša prívetivejší dizajn a prehľadnejší užívateľský systém, ktorý zodpovedá súčasným trendom webových stránok. Občania Slovenska získali prístup k rozsiahlej agende Ministerstva financií SR a jeho podriadených organizácií.

Intranetová aplikácia Ministerstva financií SR tvorí plnohodnotný komunikačný nástroj na prístup zamestnancov ministerstva ku všetkým dostupným relevantným informáciám. Z funkčného hľadiska bola aplikácia navrhnutá ako webová stránka so systémom prístupových práv, ktoré umožňujú používateľom prístup k jednotlivým informáciám a dokumentom. Tie sa do intranetovej aplikácie preberajú z existujúcich systémov MF SR.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.