Kontaktujte nás

Pomáhame štátu počas koronakrízy lepšie manažovať žiadosti o minimálnu pomoc

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Pomáhame štátu počas koronakrízy lepšie manažovať žiadosti o minimálnu pomoc

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

V čase krízy, ktorú so sebou priniesla pandémia koronavírusu, občania Slovenskej republiky viac ako inokedy ocenia bezprostrednú finančnú pomoc štátu v rámci jeho podporných schém. Manažment schém finančnej pomoci nie je úplne triviálny mechanizmus a vyžaduje podporu informačného systému.

Takýto systém sme vytvorili v roku 2014 pre Ministerstvo financií SR a nazýva sa Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). Neskôr riadenie celej agendy prešlo pod Protimonopolný úrad SR. Vďaka IS SEMP majú jednotlivé orgány štátnej správy a verejnosť k dispozícii potrebné nástroje na poskytovanie štátnej pomoci.

Keďže Protimonopolný úrad SR je na základe zákona koordinátorom pomoci, práca s informačným systémom IS SEMP patrí k dennej agende jeho zamestnancov. Vďaka tomuto riešeniu, ktoré plne podporuje digitálnu transformáciu, sa výrazne zefektívnil proces vybavovania žiadostí o minimálnu pomoc.

IS SEMP plní funkciu centrálneho registra v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

Používateľský a funkčný rozvoj riešenia IS SEMP priniesol:

  • zníženie administratívnej záťaže pracovníkov Protimonopolného úradu;
  • možnosť vykonať úpravy, deaktivovať a rušiť prípady minimálnej pomoci pre poskytovateľov minimálnej pomoci v SEMP Secure portáli;
  • aktualizáciu vzorcov pre výpočet finančného stropu podľa platných podmienok a zákonov;
  • pravidelnú aktualizáciu prepočtov finančných stropov pre organizácie.

Vďaka dodanému riešeniu spĺňa Protimonopolný úrad SR legislatívne požiadavky, v rámci ktorých je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a minimálnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete.

Dôležité fakty

Nástroj na poskytovanie štátnej pomoci
Zníženie „papierovej“ záťaže
Nonstop prístup k dôležitým informáciám
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.