Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Pomáhame štátu počas koronakrízy lepšie manažovať žiadosti o minimálnu pomoc

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

S čím sme zákazníkovi pomohli?

V čase krízy, ktorú so sebou priniesla pandémia koronavírusu, občania Slovenskej republiky viac ako inokedy ocenia bezprostrednú finančnú pomoc štátu v rámci jeho podporných schém. Manažment schém finančnej pomoci nie je úplne triviálny mechanizmus a vyžaduje podporu informačného systému.

Takýto systém sme vytvorili v roku 2014 pre Ministerstvo financií SR a nazýva sa Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). Neskôr riadenie celej agendy prešlo pod Protimonopolný úrad SR. Vďaka IS SEMP majú jednotlivé orgány štátnej správy a verejnosť k dispozícii potrebné nástroje na poskytovanie štátnej pomoci.

Keďže Protimonopolný úrad SR je na základe zákona koordinátorom pomoci, práca s informačným systémom IS SEMP patrí k dennej agende jeho zamestnancov. Vďaka tomuto riešeniu, ktoré plne podporuje digitálnu transformáciu, sa výrazne zefektívnil proces vybavovania žiadostí o minimálnu pomoc.

IS SEMP plní funkciu centrálneho registra v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

Používateľský a funkčný rozvoj riešenia IS SEMP priniesol:

 • zníženie administratívnej záťaže pracovníkov Protimonopolného úradu;
 • možnosť vykonať úpravy, deaktivovať a rušiť prípady minimálnej pomoci pre poskytovateľov minimálnej pomoci v SEMP Secure portáli;
 • aktualizáciu vzorcov pre výpočet finančného stropu podľa platných podmienok a zákonov;
 • pravidelnú aktualizáciu prepočtov finančných stropov pre organizácie.

Vďaka dodanému riešeniu spĺňa Protimonopolný úrad SR legislatívne požiadavky, v rámci ktorých je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a minimálnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete.

Dôležité fakty

Nástroj na poskytovanie štátnej pomoci
Zníženie „papierovej“ záťaže
Nonstop prístup k dôležitým informáciám

Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPRSVaR) mali každý mesiac povinnosť manuálne zaznamenávať vyše 1 000 záznamov o príjemcoch a jednotlivých prípadoch poskytnutej pomoci do vlastného informačného systému. Túto istú povinnosť však mali aj voči MF SR, kedy bolo potrebné zaznačovať tie isté informácie aj do systému na monitorovanie štátnej a minimálnej pomoci.

 • S cieľom odbremeniť pracovníkov od duplicitného manuálneho zadávania dát do oboch systémov a súčasne zvýšiť kvalitu a dostupnosť údajov sa MF SR rozhodlo automatizovane prepojiť informačný systém IS SEMP so systémom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).
 • Ako centrálny komunikačný bod verejnej správy je CSRÚ integrovaná naprieč ostatnými štátnymi informačnými systémami. Všetky údaje, ktoré sa zadávajú do systému používaného zamestnancami ÚPSVaR, sú vďaka systémovej integrácii automaticky ukladané aj do IS SEMP.
 • Riešenie prispieva k vyššej kvalite dát, ich konsolidácii a kontextovému prepojeniu. Rovnako odbremenilo zamestnancov ÚPSVaR od nadbytočnej administratívnej záťaže eliminovaním potreby duplicitného zaznamenávania údajov.

IS SEMP je komplexným riešením na správu a monitorovanie minimálnej a štátnej pomoci. Jeho implementáciou sme verejnosti sprístupnili informácie o poskytovanej pomoci prostredníctvom webového portálu, vďaka čomu sú zainteresované osoby v reálnom čase informované o priebehu jej poskytovania. Riešenie zároveň zvyšuje efektívnosť kontrolných mechanizmov nad celým procesom.

Nasadením informačného systému sme okrem iného zabezpečili aj:

 • zníženie chybovosti vo výkazoch pri čerpaní pomoci;
 • zefektívnenie práce štátnych zamestnancov;
 • zautomatizovanie niektorých doposiaľ manuálne vykonávaných aktivít (napr. sledovanie stropu minimálnej pomoci a jeho manuálne spracovávanie);
 • úsporu nákladov na spracovanie žiadostí o poskytnutej pomoci;
 • celkový prehľad o čerpanej pomoci a aktivitách vďaka možnosti reportingu;
 • migráciu existujúcich dát do novovytvoreného systému SEMP a jeho integráciu s inými systémami.

Vďaka nami dodanému systému dokázalo MF SR splniť legislatívne požiadavky, kedy je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete. Projekt sme dodali v marci 2014.

Informácie o zákazníkovi

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.