Kontaktujte nás

Ako sme VÚB banke zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy klientov, zefektívnili evidenciu zmlúv aj vnútrofiremnú komunikáciu

Všeobecná úverová banka, a. s.

Ako sme VÚB banke zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy klientov, zefektívnili evidenciu zmlúv aj vnútrofiremnú komunikáciu

Aplikované riešenia
Portálové riešenia
Vývoj aplikácií
Webové aplikácie

Informácie o zákazníkovi

VÚB patrí medzi najväčšie univerzálne banky v Slovenskej republike. Od roku 2001 je VÚB banka členom medzinárodnej finančnej skupiny Gruppo Banca Intesa, ktorá v roku 2007 premenovala po fúzii na Intesa Sanpaolo. Ťažiskom jej ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.

„Zámerom projektu bolo vybudovať procesy tvorby a údržby biznisových metadát, ako aj miesto pre zamestnancov, ktoré má slúžiť ako informačná báza o dátových aktívach banky. Jednou z hlavných priorít bolo vytvoriť riešenie, ktoré umožní a podporí možnosti konsolidácie biznisových metadát s cieľom dosahovať jednu verziu pravdy pri budovaní dátového skladu, dizajne masterdát, ako aj pri dizajne a interpretácií reportov. Spoločnosť Millennium bola zvolená vo výberovom konaní do role technologického ako aj biznis partnera pre tento projekt a dokázala priniesť reálnu pridanú hodnotu našej spoločnosti. Projekt splnil očakávania a v stanovenom termíne a rozpočte priniesol efektívny nástroj, ktorý v súčasnosti využíva niekoľko stoviek zamestnancov banky.“
Ľubomír Boďa
Riaditeľ odboru Riadenie kvality aktív , Všeobecná úverová banka, a. s.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

VÚB pôvodne využívala pre riadenie predaja úverových produktov pre small business klientov aplikáciu

Profipredaj, ktorú sme v banke nasádzali ešte v roku 2007. Tú bolo potrebné po rokoch v prevádzke

upgradovať alebo úplne nahradiť. Ako ideálne riešenie situácie sa javila implementácia nového systému

v prostredí už existujúcej aplikácie SMECAS (interný názov pre LPS riešenie), ktorá banke slúži pre end-to-end riadenie predaja úverových produktov pre firemnú klientelu.

Nakoľko sme do prostredia VÚB implementovali aj aplikáciu SMECAS, banka sa na nás rozhodla obrátiť so žiadosťou o rozšírenie tejto aplikácie.

VÚB banka získala rozvojom riešenia významné benefity:

 • Výrazné zníženie času trvania obsluhy zoptimalizovaním celého úverového procesu.
 • Systém sprevádza bankového poradcu úverovým procesom od momentu príchodu klienta na pobočku banky cez schvaľovanie úveru a generovanie dokumentácie až po samotné čerpanie úveru, čím sa znižuje chybovosť a zvyšuje kvalita obsluhy.
 • Skrátenie doby schvaľovania úverov.
 • Možnosť obsluhy všetkých firemných klientov prostredníctvom jedného systému bez potreby prihlasovať sa do rôznych systémov.
 • Okamžitý prehľad nad rozpracovanými úverovými žiadosťami na základe pridelených kompetencií v rámci úverového procesu.
 • Automatické predvyplnenie úverovej dokumentácie, vďaka čomu sa bankový poradca môže namiesto rutinnej administratívy naplno venovať potrebám klienta.
 • Riešenie používajú na dennej báze zamestnanci naprieč celou VÚB bankou – obchodná sieť, ako aj zamestnanci analytických centier, podpory predaja či back officu.

Dôležité fakty

Zastrešenie celého úverového procesu
Rýchlejšia a kvalitnejšia obsluha klienta
Znížená miera chybovosti

Pre VÚB banku sme vyvinuli webovú aplikáciu, ktorá pre klientov zo SME segmentu eliminuje potrebu viacnásobnej návštevy pobočky. Vyplnením potrebných formulárov môže klient poskytnúť priamo z pohodlia svojej kancelárie všetky nevyhnutné údaje na spracovanie pôžičky, čo vedie k časovej úspore nielen zo strany zamestnancov pobočky, ale aj klientov.

Zavedením Privátnej zóny zabezpečuje pro-zákaznícky orientovaná VÚB banka vyšší komfort pre svojich klientov a zároveň zefektívňuje a zjednodušuje komunikáciu s nimi v rámci procesu poskytovania úveru.

Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia, ktorá umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenaných udalostí z uplynulého obdobia, uchovaných vo firemných informačných systémoch. Ústrednou myšlienkou Process miningu je odhaliť reálny, existujúci stav firemných procesov v porovnaní s tým, ako boli pôvodne nadefinované. Na základe týchto nových zistení je možné navrhnúť opatrenia smerujúce k želanému stavu firemných procesov, prípadne obohatiť pôvodne nadefinované procesy o novo získané poznatky.

Pre VÚB banku sme realizovali pilotný projekt analýzy úverových procesov, ktorý bol založený práve na technológii a metodike Process Miningu. Vďaka tejto novej oblasti našej činnosti sme pre VÚB banku mohli:

 • vytvoriť detailné pohľady na priebeh procesu;
 • odhaliť jeho úzke miesta;
 • identifikovať skryté dôvody existencie procesov, na ktoré sa viažu výnimky a spoločne navrhnúť úpravy, ktoré budú viesť k ešte väčšej efektivite a obchodnej efektívnosti poskytovania úverov.

Dôležité fakty

Úprava existujúcich procesov
Zavedenie časových SLA
Optimalizácia ľudských zdrojov

VÚB spolupracuje s veľkým množstvom dodávateľov, preto potrebovala nástroj na systematické riadenie a evidovanie všetkých zmlúv, ktoré pri takejto spolupráci vznikajú.

 • Centrálny register zmlúv, ktorý je postavený na platforme SharePoint 2013, predstavoval ideálne riešenie na navrhovanie, pripomienkovanie, schvaľovanie a archiváciu dodávateľských zmlúv. Dôležitosť sa kládla predovšetkým na bezpečnosť celého systému a informácií, ktoré sú v ňom uložené, čo bolo zabezpečené aj vďaka rozdeleniu právomocí podľa rôznych úrovní prístupu.
 • Výsledkom tak bolo riešenie, ktoré bolo nielen používateľsky intuitívne a spĺňalo všetky interné predpisy, ale viedlo k zefektívneniu administratívnych procesov, umožnilo maximálny prehľad pri práci so zmluvami a v konečnom dôsledku viedlo k úspore nákladov na personálne zdroje.

Dôležité fakty

Moderný systém na riadenie zmlúv
Zefektívnenie administratívnych procesov
Možnosť prednastavenia rôznych šablón

Vzhľadom na veľké množstvo bankárov, ktorí pripravujú, spravujú, predávajú produkty a riadia prevádzku banky, bolo potrebné zabezpečiť, aby členovia tímov komunikovali medzi sebou, ako aj voči klientom „rovnakým jazykom“. A to bez ohľadu na to, či pôsobia v centrále alebo v pobočkovej sieti.

Biznis a dátový slovník, realizovaný na portálovej platforme Microsoft SharePoint, umožňuje manažovať celý životný cyklus biznis pojmov.

 • Realizácia biznis a dátového slovníka priniesla banke najmä väčšiu vnútornú efektivitu pri riadení vývoja produktov a ich nasadenia do produkčnej prevádzky. Všetky biznis pojmy banky sú riadené a dostupné pracovníkom centrály ako i predajnej siete.
 • Vývojové tímy jednotlivých aplikácií majú istotu, že používajú rovnakú terminológiu a zároveň majú prehľad o zodpovednosti jednotlivých dátových stevardov.
 • Vďaka riešeniu už nedochádza k neefektívnej internej komunikácii. Nastavili sa jednoznačné pravidlá pre biznis pojmy a zavedením všeobecnej informovanosti ohľadom popisu dátových polí sa zefektívňujú analytické práce a integrácia jednotlivých produkčných prostredí do IT infraštruktúry banky.

Microsoft Idustry Award 2013 Winner – najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, správu financií, telekomunikácie a utility

Dôležité fakty

Riešenie sme dodali za 3 mesiace
Jednotný biznis a dátový slovník
Microsoft Idustry Award 2013 Winner

Aplikácia SMECAS (SME Credit Application System), ktorá je postavená na riešení LPS, komplexne rieši predaj úverových produktov pre korporátny segment malých a stredných klientov. SMECAS manažuje celý proces predaja úveru od príchodu zákazníka na pobočku cez spracovanie žiadosti, scoring klienta, schvaľovanie, spracovanie zmluvnej dokumentácie až po ukončenie úveru. Aplikácia je nasadená na všetkých firemných pobočkách banky.

 • VÚB banka získala nástroj, ktorý výrazne podporuje plnenie jej strategických cieľov – umožňuje flexibilne úverovať pre banku strategický segment.
 • Banka získala možnosť garantovať doby schvaľovania úverov. Aplikácia notifikuje v prípade neadekvátnych SLA riadiacich pracovníkov, ktorí jednoduchým spôsobom rozložia záťaž na iné analytické centrá.
 • Keďže dizajn aplikácie je navrhnutý tak, aby sa všetky dostupné údaje doťahovali z interných, alebo externých systémov, vzťahový manažér získal možnosť efektívnejšie využívať čas, strávený s klientom v prospech naplnenia klientových očakávaní.
 • S využitím aplikácie na predaj úverových produktov sa výrazne skrátil čas schválenia úveru.
 • Oproti pôvodnému stavu, keď schvaľovanie trvalo i viac ako 2 týždne, ide mnohonásobné zrýchlenie.
 • Zefektívnením, t. j. zásadným zjednodušením procesu schvaľovania sa dosiahla vyššia spokojnosť klientov ako i významný nárast predaja úverových produktov.

Microsoft Idustry Award 2008 Winner – najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, správu financií, telekomunikácie a utility

Dôležité fakty

Flexibilné poskytovanie úverov
Výrazné skrátenie času schválenia úveru
Výrazné skrátenie času schválenia úveru

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.