Informácia o ochrane osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov v spoločnosti Millennium, spol. s r. o.


Naším poslaním je pomáhať firmám a inštitúciám v ich digitálnej transformácii pomocou moderných Microsoft riešení a ukázať im, že to nie je len prázdna fráza. Pri našich aktivitách pracujeme s osobnými údajmi fyzických osôb. Sú to osobné údaje zákazníkov, dodávateľov  a uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Millennium, spol. s r. o..

O bezpečnosť citlivých údajov vrátane tých osobných sa staráme s náležitou pozornosťou. V zmysle legislatívy, platnej od 25.5.2018 informujeme dotknuté osoby o zásadách práce s osobnými údajmi, o ich právach ale aj o povinnostiach spoločnosti Millennium, spol. s r. o. ako prevádzkovateľa. Odvolávame sa pritom na ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

Svoje požiadavky alebo otázky môžu dotknuté osoby posielať na adresu Millennium, spol. s r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, alebo mailom na adresu marketing@millennium.sk.

Identifikačné údaje spoločnosti Millennium spol. s r. o.:

Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

mail@millennium.sk
+421 915 513 345

IČO: 35781271
DIČ: 2020222446
IČ DPH: SK2020222446

Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 21072/B

Zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Definície niektorých pojmov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;

Zásada integrity a dôvernosti
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa informáciu:

 • či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane účelu spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov, príjemcov, sprostredkovateľov, dobe uchovávania, o svojich právach na opravu, výmaz, alebo obmedzenie spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na konanie podľa §100 Zákona,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby
 • o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretích krajín
Dotknutá osoba má právo:
 • na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • na výmaz osobných údajov predovšetkým tých, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 • namietať na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase dotknutej osoby,
 • na informáciu o tom, či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a ak áno tak aké sú jeho dôsledky pre dotknutú osobu
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať sťažnosť dozornému orgánu
 • začať konanie o ochrane osobných údajov v zmysle §100 Zákona

Povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, spoločnosť Millennium, spol. s r. o., a jej zamestnanci sú predovšetkým povinní:

 • spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelu spracúvania,
 • chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným prístupom, pred poskytnutím alebo zverejnením tretej strane,
 • prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Používateľa. Mlčanlivosť sú povinní zachovať aj po skončení zmluvného vzťahu s Používateľom. Prevádzkovateľ poučil svojich zamestnancov o povinnostiach ochrany osobných údajov.
 • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov;
  Tento bod je kľúčový a odkazuje na systém bezpečnostných technických a organizačných pravidiel a opatrení na ochranu fyzických a logických perimetrov spoločnosti Millennium, spol. s r. o., napr. prístupový systém, kamerové systémy, systém generálneho kľúča a rozdeľovník kľúčov, fyzické stráženie priestorov, riadenie prístupov v informačných systémov …
 • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
 • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
 • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 • Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, email kontakt a telefonický kontakt.
 • Pracovné údaje – životopis – prehľad o kariére, znalostiach a skúsenostiach, prehlásenie o bezúhonnosti na niektoré pracovné pozície, referencie.
 • Osobné a rodinné údaje – rodinný stav, dátum narodenia, identifikátory ako rodné číslo, číslo OP, vodičské oprávnenie.
 • Mzdové informácie – požadovaný príjem

Účely
Spoločnosť Millennium, spol. s r. o. spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pre účel:

 • Získania nových zamestnancov do pracovného pomeru a to výberom z uchádzačov posúdením ich odbornej kvalifikácie a posúdenia spôsobilosti pre výkon požadovanej pracovnej pozície (predovšetkým v technických a odborných pozíciách).
 • Evidencia došlej a odoslanej pošty v poštovom styku s uchádzačmi v nevyhnutnom rozsahu kontaktných údajov.
 • Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany).
 • S osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie pracujú výlučne zamestnanci spoločnosti Millennium, spol. s r. o. poučení o svojich povinnostiach vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb a neposkytujú ich žiadnym príjemcom, ani sprostredkovateľom ani tretím stranám.

Uloženie údajov
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu a to 1 rok od zaslania osobných údajov uchádzačom.

Právny základ
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúva spoločnosť Millennium, spol. s r. o. na právnom základe oprávnený záujem budúceho zamestnávateľa pre posúdenie spôsobilosti uchádzača na výkon obsadzovanej pracovnej pozície.


Informácia pre dodávateľov

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa dodávateľa, pracovný email a telefonický pracovný kontakt.

Účely
Spoločnosť Millennium, spol. s r. o spracúva osobné údaje dodávateľov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
Spoločnosť Millennium, spol. s r. o, spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel výhradne svojimi zamestnancami a nemá uzatvorené subdodávateľské zmluvy alebo zmluvy o spracúvaní osobných údajov s inými subdodávateľmi.

Uloženie údajov
Osobné údaje dodávateľov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ
Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov spracúva spoločnosť Millennium, spol. s r. o. na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy v zmysle Zákona a Nariadenia.

Čo sú cookies?

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Millennium, spol. s r. o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.